Informace o škole

Mateřská škola je umístěna na samém okraji města v rekreační oblasti nad brněnskou přehradou. Zalesněné území nabízí dětem nejrůznější možnosti sportovního vyžití, stejně jako školní zahrada s pískovišti a dřevěnými průlezkami.

Školu tvoří jednopatrová budova se třemi prostornými třídami a příslušenstvím, do kterých dochází celkově 75 dětí. Třídy jsou věkově smíšené.
Zřizovatelem je Statutární město Brno, MČ Brno–Bystrc. Mateřská škola má od roku 1994 právní subjektivitu.

Od roku 2001 jsme zařazeni Státním zdravotním ústavem v Praze do sítě „Zdravých mateřských škol – škol podporujících zdraví“. Jsme si vědomi toho, že člověk, který se snaží podporovat svoje zdraví, cítí v tomto směru odpovědnost nejen za sebe, ale i za své nejbližší, rodinu, spolupracovníky, lidi v obci a celou společnost.

Úplata za předškolní vzdělávání:

Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno:

Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 až 7 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023/2024 stanovena na částku 630,- Kč měsíčně pro děti s celodenní docházkou.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet:

číslo účtu:                   2028993349/0800
variabilní symbol:   zjistíte u vedoucí školního stravování
částka:                         630,-